Lønn optiker (2022): Hva tjener en optiker?

Lønn optiker (2022): Hva tjener en optiker?

Lønn er alltid interessant. Ikke at den nødvendigvis er det viktigste når du skal velge yrke, tre inn i en ny stilling, eller starte hos en ny arbeidsgiver. Men uviktig blir det aldri. Vi ser at variasjoner i hva en optiker har i lønn er basert på en rekke faktorer. 

Selv om det ikke nødvendigvis er den viktigste faktoren, kan lønn spille inn på hvilken jobb man ender opp med å velge dersom man har flere tilbud.

Frederick Hertzberg, amerikansk psykolog og forsker, utviklet den såkalte tofaktorteorien. Den omhandler hva som påvirker motivasjon, tilfredshet og misnøye hos ansatte. Han deler det inn i motivasjonsfaktorer som omfatter ansvar, anerkjennelse, meningsfylt arbeid og innflytelse, og hygienefaktorer som omfatter for eksempel lønn og fysisk arbeidsmiljø.

Motivasjonsfaktorene antas å påvirke tilfredshet og arbeidsglede, mens hygienefaktorene kan skape misnøye.

Lønn er altså en hygienefaktor. Noe som innebærer at gleden over et lønnstillegg er kortvarig, mens følelsen av å være underbetalt medfører en langvarig og gnagende misnøye.

Det er ofte mange myter og halvsannheter ute å går når det gjelder lønn. Nettopp derfor kan det være hensiktsmessig å finne ut av om du har lønn som fortjent.

Vi har ved hjelp av SSBs lønnsstatistikk sett på hva en optiker i Norge tjener. Vi har også sett på en optiker har i lønn i forbindelse med disse faktorene:

  • Hvor du bor i landet
  • Hvilken utdannelse du har
  • Hvor lenge du har jobbet
  • Om du er mann eller kvinne

Hva tjener en optiker?

Lurer du på om du får rett lønn som optiker? Last ned vår lønnsguide som gir deg statistikk om optikeres lønn.

Hva tjener en optiker?

SSB benytter seg av november som referansemåned i årene etter 2015, noe som vil si at vi i skrivende stund må benytte tall fra 2021.

Basert på SSBs tall, hadde en heltidsansatt optiker i 2021 en gjennomsnittlig månedslønn på 49.970,-. Medianmånedslønnen lå på 47.500,-.

For å se nærmere på tallene, og lønnsøkningen fra år til år, har vi benyttet denne tabellen fra SSB. Her har vi valgt variablene:

StatistikkvariabelMånedslønn
År2019/ 2020 / 2021
StatistikkmålGjennomsnitt
YrkeOptikere
SektorSum alle sektorer
KjønnBegge kjønn
Avtalt/vanlig arbeidstid pr ukeHeltidsansatt

Basert på denne tabellen har vi sett at månedslønnen til en heltidsansatt optiker i gjennomsnitt var

Månedslønnen til en heltidsansatt optiker var i 2020 i snitt kr. 48.660. I 2019 var den kr. 47.040. Det tilsvarer en lønnsøkning på 3.44% fra 2019 til 2020. Fra 2020 til 2021 har økningen vært på 2,69 %.

Med tanke på den store etterspørselen etter optikere og et tilsvarende antall ledige stillinger synes ikke det spesielt høyt. Fra 2019 til 2020 var optikernes lønnsøkning høyere enn den generelle lønnsøkningen i Norge, som var på 2,2 %. Fra 2020 til 2021 er den noe lavere enn landsgjennomsnittet: 2,69 % for optikere mot gjennomsnittlig 4,4 %. Tall på generell lønnsøkning i Norge er hentet fra SSB.

Ofte ser man også på forskjeller i lønn mellom offentlig og privat sektor, men SSBs tallmateriale skiller ikke mellom offentlig og privat sektor når det kommer til optikere.

Men, selv om statistikken ikke sier så mye om forskjellene mellom offentlig og privat sektor, kan vi se på flere variabler som kan påvirke lønnsnivået.

Hvilke faktorer påvirker hva en optiker har i lønn?

Geografiske forskjeller

At det er betydelige geografiske forskjeller når det gjelder lønnsnivå, er nok ikke overraskende. Det er ikke noen spesifikk statistikk for optikere når det kommer til de geografiske forksjellene, men på generelt nivå kan vi se på variasjonene for høyskoleyrker mellom fylkene.

FylkeGjennomsnittslønn
Viken56 990
Oslo61 560
Innlandet50 250
Vestfold og Telemark54 020
Agder54 040
Rogaland62 650
Vestland56 030
Møre og Romsdal55 220
Trøndelag54 030
Nordland52 610
Troms og Finnmark51 700
Ikke Fastlands-Norge78 830

Det er ingen grunn til å tro at optikeres lønnsnivå ikke følger omtrent det samme mønsteret. For å komme frem til disse tallene har vi brukt denne tabellen fra SSB.

De variable kriteriene har vært:

StatistikkvariabelMånedslønn
År2021
StatistikkmålGjennomsnitt
RegionDet aktuelle fylket
YrkeHøyskoleyrker
KjønnBegge kjønn
Avtalt arbeidstidHeltidsansatte

På lønnstoppen ligger Ikke Fastlands-Norge med 78.830,-. Rogaland følger etter med 62.650,-, med Oslo hakk i hæl på 61.560,-. Nederst på listen finner vi Innlandet med en gjennomsnittsinntekt på kr. 50.250.

Det er rimelig å anta at det er befolkningstettheten som driver lønnsutviklingen. Først og fremst representert ved de største byene.

Dette er områder hvor det er enklere å ta i bruk den sterkeste lønnsdriveren som definitivt er jobbskifte. 

De som skifter jobb forholdsvis ofte ser ut til å være de med sterkest lønnsutvikling. Husk at vi her støtter oss på mer generelle tall fra flere bransjer, ikke spesifikke tall fra optikkbransjen. Men det er liten grunn til å tro at det ikke er sånn i vår egen bransje også. 

Siden det er stor etterspørsel etter optikere, har du som optiker et godt forhandlingskort for å få økt lønn. Det er også spådd et økende behov for optikere i årene som kommer.

Utdannelse og arbeidserfaring

Ellers viser statistikken at du får betalt for arbeidserfaring og utdannelse. Det skulle vel nesten bare mangle.

Gjennomsnitt for sektoren

Basert på tall fra SSB, viser statistikken at en person som jobber innen Helse-, sosial- og idrettsfag gjennomsnittlig vil ligge på 44.970 etter endt utdanning dersom du har en bachelor og under 4 års erfaring.

Med samme utdannelse og mer enn 5 års yrkeserfaring er gjennomsnittslønnen kr. 50.810. Det ser ut til at det lønner seg å bli i bransjen, rent økonomisk.

Tallene viser også at innenfor Helse-, sosial- og idrettsfag vil man dersom man har valgt å ta mer utdannelse og spesialisert seg med en mastergrad vil du de 4 første årene ha en gjennomsnittslønn på kr. 58.170. Tilsvarende for de med 5 års erfaring eller mer er kr. 74.520. Det lønner seg derfor også å ta utdannelse for å kunne tjene mer som optiker. 

Tabell SSB:

Statistikkvariabel: månedslønn

År: 2021

Statistikkmål: Gjennomsnitt

Utdanningsnivå: variabel

Antall år etter fullført utdanning: variabel

UtdanningsnivåÅntall år etter fullført utdanningGjennomsnittlig månedslønn
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)0-4 år44.970
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)5 år eller mer50.810
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)0-4 år58.170
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)5 år eller mer74.520

Øvre og nedre kvartil for optikere

Men, vi skal ikke se oss blinde på gjennomsnittet for en hel sektor. Ser vi på tallene basert spesifikt på optikeryrket ser vi at man i nedre kvartil har en månedslønn på 41.920, og i øvre kvartil en månedslønn på 55.160. Dette tilsvarer årslønner på henholdsvis 503.040,- og 661.920,-

Optikere er å regne som kunnskapsmedarbeidere. Da er det vel heller ikke mer enn rett og rimelig at det å utvide sin kunnskapsbase belønnes også økonomisk. Sånn sett kan vi vel si at optikeryrket er en kunnskapsbransje som fungerer. 

Har du en bachelor i optometri kan du gå videre på master i Optometri og synsvitenskap eller master i Synspedagogikk og synsrehabilitering

Uten å ha spesifikke tall på det kan vi også anta at optikere med doktorgrad har høyere lønn, og at man også kan tjene mer som optiker dersom man driver egen forretning.

Kjønnsmessige forskjeller

Kjønn er også her, som i de fleste andre yrker en medvirkende faktor. En mannlig optiker tjente gjennomsnittlig kr 53.280 i måneden i 2021. Tilsvarende for kvinner var kr 47.760. Ser vi på medianlønnen er forskjellen noe lavere. Medianlønnen for menn er 50.830,-, mens den for kvinner er 45.880,-.

Hvis vi regner med gjennomsnittet så utgjør lønnen til en kvinnelig optiker 89,64 % av lønnen til en mannlig optiker. Det er noe bedre enn det generelle gjennomsnittet på 87,9 %.

I følge SSB kan slike forskjeller i lønnen mellom kjønnene ofte sees i sammenheng med at det er flere menn blant dem med svært høye lønninger, noe som drar gjennomsnittet mye opp. I tillegg er det flere kvinner som jobber deltid, og flere kvinner enn menn arbeider i offentlig sektor.

En annen faktor er at det i mange yrkesgrupper er slik at kvinnene i yrket er mye yngre enn mennene i yrket. Det at man er yngre vil også oftest tilsi at man har kortere erfaring og ansiennitet, noe som igjen påvirker lønnsnivået. Kvinnelige ledere er for eksempel gjennomsnittlig to år yngre enn mannlige ledere.

Heldigvis er det slik i Norge at det er i hovedsak slik at kvinner og menn som har samme jobb, og ellers like forutsetninger som lengde på utdanning og erfaring, også ligger på samme lønnsnivå.

Optikeren – en kunnskapsarbeider

En optiker er en kunnskapsarbeider. Selskapet trenger dem mer enn de trenger selskapet.

Derfor må vi spørre oss selv hele tiden hva vi gir kunnskapsarbeideren, og hva som får han eller henne til å bli værende og bli uavhengig leverandør. Vi tror det er mulighetene de får, og menneskene de har muligheten til å jobbe sammen med, som gjør at de blir værende.

Blind lojalitet finnes ikke i dag. Derfor må en organisasjon vinne lojaliteten til de ansatte hver dag. Kunnskapsarbeideren har kunnskapene, evnene og relasjonene som selskapet ditt bringer ut i markedet. 

Vær påpasselig med at denne kunnskapen ikke blir sittende inneklemt i byråkratiske regelverk og innadvendte strategier. For en optiker vil neppe høy lønn kunne kompensere for dette over tid.

I et marked der behovet for optikere øker på grunn av en aldrende befolkning med økt behov for synshjelpemidler er det viktig å huske at dette gir økt mobilitet. Da må din bedrift være konkurransedyktig dersom den ønsker å tiltrekke seg og beholde de mest kunnskapsrike optikerne. 

Dagens trend viser at markedet er i arbeidstakernes favør, og sannsynligvis vil være det i en del år fremover. Da må du være forberedt på å gi en rimelig lønn til optikerne dine, og gjerne noen attraktive frynsegoder.

Jobbsikkerthet også en faktor

I tillegg til lønn ser man av søkertall ved høyskoler og universiteter at mange unge søker seg mot yrker med høy jobbsikkerhet. Lærerutdanning og helsefag er slike yrkesretninger, og i 2019 var det en økning på 17,4 % i søkere til bachelor i optometri på Kongsberg sammenlignet med året før. Tall fra 2021 viser en økning på 100 flere søkere til mastere innen optometri ved samme studiested.  

Når vi vet at det i årene fremover vil være mange optikere som går av med pensjon, vet vi også at vi vil ha behov for å utdanne flere optikere. Derfor vil vi i Optoteam også øke fokuset på optikerutdanningen, blant annet deler vi ut stipend til to studenter ved Linnéuniversitetet i Kalmar.

Oppsummering av hva som er vanlig lønn for en optiker

Med en snittlønn på 599.640 kr i året gjør jobbsikkerhet og lønnsvilkår optikeryrket til et attraktiv karrierevalg.

Menn tjener i gjennomsnitt noe mer enn kvinner, men arbeidserfaring og utdannelse, samt geografiske forskjeller spiller også inn på hva du tjener som optiker. 

Jo lenger du blir i bransjen, jo mer vil du tjene som optiker. På generelt grunnlag kan vi også si at lønnsvekst kan drives ytterligere ved å skifte jobb oftere. 

Arne J. Halvorsen

Arne J. Halvorsen

Er utdannet innen økonomi og markedsføring og har mer enn 40 års erfaring som leder, management konsulent, foreleser og foredragsholder. Han har sittet i mange styrer og fungert som rådgiver og mentor.

I dag bruker han all sin tid i Optoteam hvor han også er medeier og arbeidende styreleder.

Hans store interessefelt er mennesker i arbeid. Spesielt opptatt er han av kunnskapsorganisasjoner. Han har stor respekt for individet, og ser på virksomheter som motoren i et moderne demokrati.

Vi kontakter deg

Er du en optiker som ønsker å jobbe med oss eller er du du en bedrift som trenger optiker?

Lønn optiker: Hva tjener en optiker?

Lurer du på om du får rett lønn som optiker? Last ned vår lønnsguide som gir deg statistikk om optikeres lønn.

Våre Tjenester

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email